มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนนราสิกขาลัย จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนนราสิกขาลัย จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น19 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนนราสิกขาลัย จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ด้านวิชาการให้กับผู้เรียนและผู้สอน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย และคณะผู้บริหาร ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวสำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง หรือ MOU จัดขึ้นเพื่อเน้นจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษา ถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพในศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น การจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิชาการ ส่งเสริมเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเรียนรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ โดยมีระยะเวลาของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงาน 3 ปี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE