พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

18 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE