มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดอาคารศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดอาคารศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 18 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติร่วมงานในพิธีดังกล่าวอีกด้วย โดยศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนรุ่นใหม่ และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน เปิดสอนในระดับขั้นพื้นฐาน ป.1 – ป.6 โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 07.30 – 13.00 น.

    SHARE