ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

11 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE