โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน ระยะที่ 3 และโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ แก่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน ระยะที่ 3 และโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ แก่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE