ประชุมกำกับติดตามและพิจารณาผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำกับติดตามการขับเคลื่อนในการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมกำกับติดตามและพิจารณาผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE