งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 จังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดงานประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต 19 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพกำลังคน Manpower สู่อุตสาหกรรมอนาคต New S-Curve เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในงานประชุมวิชาการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการพัฒนาสมรรนะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ อีกทั้งเป็นการยกระดับผลงานวิจัย โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และเครือข่าย ต่อสาธารณชน โดยมีกิจกรรมในงาน อาทิเช่น การประกวดผลงานวิจัย การออกบูธแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

SHARE
Anupama