โครงการอบรมสัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28 มี.คม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย ในกิจกรรม “สัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม” ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมด้วยสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวพบปะให้โอวาทอำนวยพรในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ พร้อมมอบอินทผาลัม ผ้าโสร่งและผ้าละหมาดให้กับคนงาน คนสวน แม่บ้าน และพนักงานขับรถทุกท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาบรรยายพิเศษในหัวข้อรอมฏอน กับการแบ่งปันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

    SHARE