มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมสืบสารประเพณีท้องถิ่นไทย ในกิจกรรม “สัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม”

28 มี.ค.65 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมสืบสารประเพณีท้องถิ่นไทย ในกิจกรรม “สัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวพบปะให้โอวาทอำนวยพรในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมมอบอินทผาลัมและผ้าโสร่งให้กับคนงาน คนสวน แม่บ้าน และพนังงานขับรถทุกคน

    SHARE