มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอน สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กับ โครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาส

17 มี.ค.65 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอน สนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กับ โครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาสจากการที่เทศบาลเมืองนราธิวาส โดย นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีนโยบาย ในการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการเรียนการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่น พร้อมทั้ง เป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการซึ่งจะต้องส่งผลต่อการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้ โครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ยังได้มีแนวทางใน การที่จะพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา และมีคุณภาพการสอนให้กับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ SME อย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการยกระดับ การศึกษาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่จะต้องมองถึงการศึกษาทุกระดับ การที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นนโยบาย และความตั้งใจในการร่วมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์ของการเปิด ห้องเรียนสาธิต”

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการศึกษา ห้องปฏิบัตการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาต่อผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษของห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาส มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นต่อไปสําหรับการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้กําหนดจัดพิธีลงนามขึ้นใน วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีข้อตกลงสําคัญ คือการร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งสองฝ่าย

    SHARE