มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำของกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในพื้นที่ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำทีมงานอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำของกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช เป็นหัวหน้าโครงการ ตามคำแนะนำของนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

    SHARE