ประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2565 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE