ร้อยรักถักทอใจ…สานสายใยมุทิตา2564

วันที่29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ตลอดจน คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยในกิจกรรมช่อพิกุลสัมพันธ์(เกษียณอายุราชการ) และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยในปี พ.ศ.2564 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

 • อาจารย์พิษิฏฐ์ สุรวัลลภ สำนักงานอธิการบดี
 • อาจารย์ธีรศักดิ์ อดิศัยศักดา สำนักงานอธิการบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา รุจิระศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา แก้วฉาย คณะเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ลิ้มเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 • อาจารย์กมล หาญสกุลวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 • นายพร ไชยแก้ว วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 • นายควรชิต แดงนำ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 • นายนิวรณ์ รัตนะ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 • นายสุวิทย์ เต็มเต๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • นายสงบ อักษรวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
 • นางยุพา แก้วมณี คณะพยาบาลศาสตร์

ตั้งแต่เริ่มเดิมที ที่เราเห็น 
ไม่เคยเป็น อย่างเช่นทุกวันนี้ 
มีเพียงห้องเล็กๆ คนน้อยๆอย่างที่มี 
มาวันนี้เปลี่ยนไป เหมือนพริบตา 

คนๆหนึ่งยอมทำ ไม่ท้อถอย 
ไม่ยอมเหนื่อยแม้แต่น้อย แม้อ่อนล้า 
คนๆนี้ ยอมแม้ที่ สละเวลา 
เพื่อความก้าวหน้า ขององค์กร อย่างมั่นคง 

จนวันนี้ องค์กรมีหน้าตา 
ใครๆต่างได้รู้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีทุกสิ่ง ทุกอย่างตามเจตจำนงค์ 
และเสริมส่งให้เจริญ ยิ่งขึ้นไป 

และวันนี้ พวกเราจะสานต่อ 
เจตนา จะไม่ท้อ ต่อสิ่งใหน 
ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
จะก้าวไป ตามความคิดท่าน อย่าง มั่นคง 


SHARE
Anupama