ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท ทริปเปิ้ล เอ็กซ์เพิร์ส จำกัด และบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

11 มี.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอเรชั่น จำกัด ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านระบบขนส่งทางราง ในการเตรียมกำลังคนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการ เช่นเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อชายแดนระหว่างประเทศ และอยู่ในพื้นที่ของการพัฒนาทางด้านเศษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ ดังนั้นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางด้านระบบขนส่งทางรางและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายภาครัฐต่อไปโดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE