แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (14 พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นางสาวรสสุคนธ์ แสงมณี ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 2566 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรีชา สะแลแม ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566


ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

    SHARE