พลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปรม. 22 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High flow) ในกิจกรรม พลังแห่งการแบ่งปันสู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย

โดยมี คุณบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า คุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ , นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นการสร้างโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย รวมไปถึงเป็นการส่งต่อน้ำใจและกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดยได้มีโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับมอบเครื่องทั้งหมด จำนวน 35 แห่ง โดยประกอบด้วยโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลระแงะ, โรงพยาบาลบาเจาะ,โรงพยาบาลศรีสาคร, โรงพยาบาลตากใบ, โรงพยาบาลสุคิริน, โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, โรงพยาบาลรือเสาะ, โรงพยาบาลจะแนะ และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านตอหลัง, รพ.สต.บองอ, รพ.สต.มะรือโบตก, รพ.สต.บ้านซีโป, รพ.สต.ปะลุกาสาเมาะ, รพ.สต.ไอร์แยง, รพ.สต.กลูบีม รพ.สต.พร่อน, รพ.สต.ศาลาใหม่, รพ.สต.ร่มไทร, รพ.สต. สว นอก, รพ.สต.ลำภู, รพ.สต. โคกเคียน, รพ.สต.บางปอ, รพ.สต.กะลุวอเหนือ, รพ.สต.มูโนะ, รพ.สต.ปูโยะ, รพ.สต.ปาเสมัส, รพ.สต.บ้านกวาลอซีรา, รพ.สต.บาตง, รพ.สต.อูยิ, รพ.สต.ผดุงมาตร, รพ.สต.มะรือโบออก และรพ.สต.บูกิต

    SHARE