นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

15 มี.ค.66 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รองอธิการบดี และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้การต้อนรับ และมีตัวแทนนักศึกษาจำนวน 6 คนมอบช่อดอกไม้ บรรยากาศมีผู้เข้าร่วมการต้อนรับและฟังนโยบายประมาณ 5,000 คน และมีการมอบอินตาผาลัมให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานอีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 6 บูธ ที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย (1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส (2) สินค้าโอทอปในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ (3) บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาสเขต 2 (4) โครงการ U2T นราธิวาสช็อป (5) Fisherman Shop Narathiwat และ (6) โครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จเลยแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความก้าวหน้าศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ว่า “โครงการพัฒนาศนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถที่จะรองรับการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล และรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน”

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่หน่วยงาน หัวหน้าสวนราชการ ทหารตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และมีการมอบอินทผาลัมให้กับ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนจากผู้ที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ได้พบปะพลังมวลชน โดยกล่าวว่า “ดีใจที่ได้เจอพลังมวลชนนราธิวาส เห็นรอยยิ้มที่ให้แก่กันและกัน มันคือความสุข ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจับมือกันก้าวไปข้างหน้า”

    SHARE