ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกำหนดการรายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน/ขึ้นทะเบียน*หากไม่สามารถรายงานตัวผ่านระบบและชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด*
กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ณ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ

SHARE
Anupama