โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์

28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama