มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

23 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพบปะและให้โอวาท คณะอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama