มัสยิด(1)
img_2780_optimized
img_2776_optimized
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า
มัสยิด(1)
img_2780_optimized
img_2776_optimized
previous arrow
next arrow
Shadow
“บรรดาลูกหลานของอาดัมเอ๋ย! จงแต่งกายของพวกเจ้าให้เรียบร้อย
ณ มัสยิดทุกแห่งเถิดและจงกิน และจงดื่ม และจงอย่าฟุ่มเฟือย
แท้จริงพระองค์มิทรงรักบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือย”

(อัลกุรอาน อายะห์ที่ 31 ซูเราะห์อัลละอฺรอฟ)


การก่อตั้งมัสยิด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในพื้นที่แห่งนี้ ทำให้เห็นถึงวิถีความเป็นอยู่ และความศรัทธาในวิถีการปฎิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารยื ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีคนแรก ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในสมัยนั้น ได้คิดริเริ่มในการก่อสร้างมัสยิดแห่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีแนวคิดว่า “มัสยิด ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญ คุณค่าของมัสยิดคือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาและการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมเคียงคู่วิถีชีวิตชุมชน การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นใน มหาวิทยาลัย ก็เพื่อเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของนักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนท้องถิ่น ผนวกกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา มัสยิดแห่งนี้จะนำภาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และความรุ่งเรืองให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต

การดำเนินการก่อสร้างมัสยิดได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ได้ดำเนินการประชุมหารือ และมอบหมายงานให้ทางคณะกรรมการชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยและทีมงานคณะอาจารย์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดำเนินการด้านการออกแบบอาคารมัสยิด ประมารราคาในการกอสร้าง ในระยะเริ่มแรกทางมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างเลย ดังนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจงได้จัดหางบประมาณโดยการเริ่มจากการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจึงได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งและยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จนสามารถได้ใช้งบประมาณส่วนนั้นเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยการเทฐานรากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 จนได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และสามารถให้ประชาชนเข้าร่วมปฎิบัติศาสนกิจได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2559ที่ตั้ง