ประกาศเจตจำนงสุจริตการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต


มนร.ร่วมปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา

โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ติดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส

ร่วมจัดรายการวิทยุผ่านทางสถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

มีทั้งหมด 1 รายการ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link https://www.pnu.ac.th/structure-th/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “โครงสร้างการบริหารงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link https://www.pnu.ac.th/executive/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
 • มีรายละเอียดต่างๆ เบอร์โทร, อีเมลล์, สายตรงอธิการ

มีทั้งหมด 1 รายการ

อำนาจหน้าที่

Link https://www.pnu.ac.th/authority-th/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

Link https://www.pnu.ac.th/policy/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน” เลือกหัวข้อ”กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ”
 • เลือก “ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2563)

มีทั้งหมด 3 รายการ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

Link https://www.pnu.ac.th/address/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อมหาวิทยาลัย”
 • แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัย/ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์/ เบอร์โทรศัพท์ภายในองค์กร/แผนที่ตั้ง

ข้อมูลติดต่อหน้าเว็บมหาวิทยาลัย

Link https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ด้านบนแถบสีดำ และด้านล่างสุดของหน้า
 • จะมีข้อมูลแสดงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail

แพลตฟอร์มดิจิทัล

Link https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • แถบสีดำบนเมนู จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้
 • Facebook / Line / Instargram / Youtube

มีทั้งหมด 1 รายการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

Link https://www.pnu.ac.th/related-laws-th/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจากเมนูใน “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

มีทั้งหมด 4 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ Hot News

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าวประชาสัมพันธ์ Hot News
 • เลือกที่ “อ่านข่าวทั้งหมด” มีรายละเอียดข่าวสารต่างๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?Itemid=289

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ “แสดงข่าวทั้งหมด”
 • มีรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

PNU E – Book

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=89

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ “PNU E – Book เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
 • เลือก E-Book ทั้งหมด
 • ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการแจกให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

MORNARA NEWS

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=86

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ MORNARA  NEWS
 • เป็นจดหมายข่าว

มีทั้งหมด 2 รายการ

เสนอแนะและร้องเรียน

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/846-q-a?Itemid=545

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างจอ เลือกหัวข้อ “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แจ้งร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat facebook ในมุมขวาหน้าเว็บไซต์

มีทั้งหมด 4 รายการ

Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 


Line Add

Link https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 


Instagram

Link https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลือกสัญลักษณ์ IG  บนเมนูบนสุดของหน้า
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://www.instagram.com/pr.pnu/

Youtube

Link https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • จะมีข้อมูลไฟล์ PDF แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก “รายงานผลการปฎิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก รายงานผลการทำงานรอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ 2563

เล่มรายงานประจำปี E-Book

Link https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=89

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว้บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • ไปที่ PNU E-Book เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • เลือก “รายงานประจำปี 2563

มีทั้งหมด 4 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

Link :https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/general

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองกลาง”
 • เลือก “คู่มือ” สามารถดาวน์โหลดขู้อมูลคู่มือการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงาน กองส่งเสริมและงานทะเบียน

Link : http://academic.pnu.ac.th/index.php/2015-09-04-09-15-05

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกเมนูด้านข้างซ้าย “ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่างๆ”

คู่มือบริหารงานวิจัย

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน “ศูนย์ข้อมูล” ไปที่ “คู่มือบริหารงานวิจัย”
 • จะปรากฎคู่มือหลายคู่มือให้เลือก

คู่มืองานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริหารงานวิจัย”
 • เลือก “คู่มืองานวัจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการปฏิบัติการให้บริการ

Link : http://academic.pnu.ac.th/index.php/2015-09-04-09-15-05

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกเมนูด้านข้างซ้าย “ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่างๆ

คู่มือการเขียนตำรา

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน ไปที่ “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริการงานวิจัย”
 • เลือก คู่มือการเขียนตำรา

คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษา เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา

Link : http://academic.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกหน้าหลัก “ข่าวการศึกษา”
 • เลือก “คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษาฯ

มีทั้งหมด 1 รายการ

ข้อมูลสถิติ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=133

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ เลือก “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ ข้อมูลสถิติ
 • จะมีรายละเอียดข้อมูลสถิติของการใช้บริการของนักศึกษา และบุคลากร

มีทั้งหมด 4 รายการ

รายงานความพึงพอใจการในการใช้บริการของคณะพยาบาลศาสตร์

Link : http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2021-01-06-14-30-32

รายละเอียด 

 • เข้าเว็ปไซต์ www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “คณะพยาบาลศาสตร์”
 • คลิกเมนูซ้ายมือ “คณะพยาบาลศาสตร์”
 • เลือก “การบริหาร”
 • เลือก “สำนักงานคณบดี”
 • ไปที่ข้อมูลสถิติ จะมีข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการต่างๆ

ความพึงพอใจของผู้บริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=133

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ
 • เลือก “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ “ข้อมูลสถิติ”
 • ไปที่ “นักศึกษา”
 • เลือก ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลความพึงพอใจปี 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=133

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ เลือก “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ “ข้อมูลสถิติ”
 • ไปที่ “บุคลากร/นักศึกษา”
 • จะปรากฎการรายงานผลการให้บริการต่างๆ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการคณะเกษตรศาสตร์

Link : http://agri.pnu.ac.th/agri/index.php/component/content/article/21-2562/80-2021-01-20-07-45-49?Itemid=143

รายละเอียด 

 • เข้าเว็ปไซต์ www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “คณะเกษตรศาสตร์”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก ข้อ 16 จะปรากฎข้อมูลการรายงานสรุปผลของทุกโครงการ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างจอ
 • เลือก “E-Service” เป็นการรวมระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถคลิกเลือกระบบได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=69

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”
 • เลือก “ประจำปี พ.ศ. 2564”
 • ไปที่ “แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

มีทั้งหมด 1 รายการ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th 
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่แบนเนอร์ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563

เล่มรายงานประจำปี 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=89

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก PNU E-BOOK เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • เลือก รายงานประจำปี 2563
 • จะปรากฎเล่ม E-Book ไป หน้า 56

มีทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/90-procurement/2021-03-15-04-56-14/742-742?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาด้านล่างเลือกแบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
 • เลือก “แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3”

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/90-procurement/2021-03-15-04-56-14/742-742?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาด้านล่างเลือกแบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

มีทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=110

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่เลือก แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก โครงการต่างๆ จะมีรายละเอียด TOR ราคากลางและเอกสารการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=110

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่เลือก แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จะมีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปี 2563-2564

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/45-procurement/2020-06-30-03-38-07/751-2564?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่ เลือกที่ แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)”
 • เลือก “รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/44-procurement/e-gp/824-2564?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่ เลือกที่ แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการ E-GP”
 • เลือก ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (แบ่งตามไตรมาส)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/14-procurement/2018-10-10-09-27-57/959-2563?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่าง เลือกที่ แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • และเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์“แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เข้าไปที่ “แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน 2564)

มีทั้งหมด 4 รายการ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์“แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เข้าไปที่ “แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน 2564)

อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (MONARA News)

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/974-21

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • ไปที่ “จดหมายข่าว”
 • ไปที่ “ดูทั้งหมด”
 • ไปที่ ข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2548

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • ไปที่เมนู “ระเบียบ”
 • เลือก ปี 2548
 • เลือก“ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/1026-2021-03-15-03-46-34?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • ไปที่ “จดหมายข่าว”
 • เลือก จดหมายข่าว
 • เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

มีทั้งหมด 4 รายการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแบบฟอร์มต่างๆ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/hr

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู หน่วยงานภายใน
 • ไปที่ สำนักงานอฺธิการบดี
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • เลือก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแบบฟอร์มต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ
 • เลือก “ปี 2557”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu


รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ
 • เลือก “ปี 2557”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th 
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • มีหลักเกณฑฺ์ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก แบนเนอร์“แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไปที่ “รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563”

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=82

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • เลือก “เสนอแนะและร้องเรียน
 • ไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวการแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=82

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “เสนอแนะร้องเรียน”
 • ไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือกที่ “คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=82

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • เลือก “เสนอแนะและร้องเรียน
 • ไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวการแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน”

มีทั้งหมด 4 รายการ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=112

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • จะมีรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนในช่องทางต่างๆ

สายตรงอธิการ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/845-2021-02-11-04-01-57?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “การบริหารงาน”
 • เลือก “คณะผู้บริหาร” อธิการ/สายตรงอธิการ

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ด้านล่างมุมขวา ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือ
 • ข้อสงสัยสามารถถามตอบ จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มุมขวาของจอ)

แบบแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/846-q-a?Itemid=545

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • ไปที่หัวข้อ “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือพฤติมิชอบ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=120

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือก “ข่าวสารและบริการสำคัญ”
 • เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เลือก “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ไปที่ รายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564

มีทั้งหมด 3 รายการ

สายตรงอธิการ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/845-2021-02-11-04-01-57?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงด้านล่างสุด
 • ไปที่หัวข้อ “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “สายตรงอธิการ”

กล่องข้อความถาม-ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยฯ มุมขาวล่าง
 • ช่องทางถามตอบด้านล่างสุดโดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้ (send) และมีการตอบกลับได้

LINE ADD PNU

Link : https://timeline.line.me/user/_dXWtRM2P5LR25NqCSaJ_8XDyeSYmKLBmwpoywDc

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th 
 • สัญลักษณ์บนสุด เลือกไอคอน LINE

มีทั้งหมด 3 รายการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/mou/local

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “ความร่วมมือ”
 • ไปที่ ในประเทศ
 • เลือก ข่าวสาร และกิจกรรม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/mou/foregian

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “ความร่วมมือ”
 • ไปที่ “ต่างประเทศ”
 • เลือก ข่าวสาร และกิจกรรม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

บริการวิชาการ โครงการ 1 วัด 1 มัสยิด

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/972-1-1-1

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก MORNARA NEWS
 • ข่าวการบริการวิชาการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน 1 วัด 1 มัสยิด

มีทั้งหมด 3 รายการ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • เลือก ภาพกิจกรรมคณะผู้บริหารแสดงเจตจำนง

ประกาศเจตจำนงสุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • เลือก แสดงประกาศเจตจำนงสุจริต

ประชุมผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหาร

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/857-completjetjamnong-2

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือก กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงเจตจำนง

มีทั้งหมด 3 รายการ

ประชุมผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/857-completjetjamnong-2

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือก  “ข่าวการประชุมผู้บริหาร เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564”

ประชุมใหญ่ ผู้บริหารมอบนโยบายประจำปี 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/1034-2021-03-16-09-01-28

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ MORNARA  NEWS
 • เป็นจดหมายข่าว  การประชุมใหญ่ ผู้บริหารมอบโนโยบาย“หลักธรรมาภิบาล”

อธิการบดีนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนง

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ข่าวและกิจกรรม

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=67

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกที่เมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือกที่ แบนเนอร์ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต”
 • ไปที่ “รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต”
 • เลือก รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

มีทั้งหมด 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ ในการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=67

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่ เมนู เลือก “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เข้าไปที่แบนเนอร์  “แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ”
 • ไปที่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 • เลือก “มาตรการและแนวปฏิบัติฯ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=112

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือกแบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เข้าไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน” จะมีมาตรการต่าง ๆ

การดำเนินการและกิจกรรม เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ข่าวและกิจกรรม
 • สามารถดูข่าวกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้

มีทั้งหมด 4 รายการ

สร้างจิตสำนึกให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยเจตจำนงสุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/856-completjetjamnong

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าว โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยเจตจำนงสุจริต

การประชุมผู้บริหาร มอบนโยบาย การบริหารงาน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/857-completjetjamnong-2

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือก ข่าว “การประชุมผู้บริหารฯ

ป้ายรณรงค์ “ร่วมต้านทุจริต ร่วมปลูกจิตสำนึกอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส”

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ แบนเนอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริต มุมด้านขวา จะมีประมวลภาพต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการรณรงค์ ร่วมต้านทุจริต

รายการพิเศษ ““ร่วมต้านทุจริต ร่วมปลูกจิตสำนึกอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส”

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/865-itapnuradio

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ข่าวสารและกิจกรรม
 • “รายการพิเศษ เป็นกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก ต้านทุจริต” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์ “แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต”
 • ไปที่ “แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามประกาศฯ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์ “แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต”
 • เลือก “รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต”
 • ไปที่ “รายงานผลปฏิบัติตามแผน ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือกหมวด “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต 2563

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือกหมวด “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”
 • เลือก “แผนปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต 2563

มีทั้งหมด 4 รายการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=112

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • เลื่อนลงไปด้านล่าง
 • เลือกแบนเนอร์ ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 จะปรากฎ รายงานผลวิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • ไปที่ การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

ร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปล่างสุด ที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก ITA
 • เลือกแบนเนอร์ “โครงการ/กิจกรรม ตามที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564”
 • จะปรากฎ รายงานผลการปฎิบัติแผนขับเคลื่อนปี 2564 ไตรมาสที่ 1และ2

นายกสภา และอธิการบดี มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/859-completjetjamnong-3

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก ข่าวการประชุมคณะใหญ่มหาวิทยาลัยฯ

มีทั้งหมด 1 รายการ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/structure-th/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “โครงสร้างการบริหารงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/executive/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
 • มีรายละเอียดต่างๆ เบอร์โทร, อีเมลล์, สายตรงอธิการ

มีทั้งหมด 1 รายการ

อำนาจหน้าที่

Link : https://www.pnu.ac.th/authority-th/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่
 • มีรายละเอียดอำนาจหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนด

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

Link : https://www.pnu.ac.th/policy/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือกเมนู”กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ”
 • เลือก “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2569

มีทั้งหมด 4 รายการ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/address/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อ มนร.”
 • ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/PNU Webmail/แผนที่มหาวิทยาลัย

แผนที่มหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/map/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อ มนร.”
 • เลือก “แผนที่มหาวิทยาลัย
 • จะปรากฎเป็น Google Map ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข้อมูลติดต่อหน้าเว็บมหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงด้านล่างสุด ซ้ายมือ จะเจอแถบสีดำ
 • จะมีข้อมูลแสดงแผนที่มหาวิทยาลัยฯ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail

แพลตฟอร์มดิจิทัล

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แถบสีน้ำเงิน จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้
 • Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Line

มีทั้งหมด 1 รายการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

Link : https://www.pnu.ac.th/related-laws-th/


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ มนร.”
 • เลือกที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • จะมีการแบ่งตามปี และมีการแยกหมวดหมู่ ท่านสามารถเลือกได้ เช่น
 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/พระราชบัญญัติ/พระราชกิจจานุเบกษา/ประกาศมหาวิทยาลัย

มีทั้งหมด 7 รายการ

ข่าว มนร. PNU NEWS

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • จะมีหมวดต่างๆ ให้เลือกอ่าน
 • หมวดข่าวสารและกิจกรรม/หมวดสมัครงาน/หมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/หมวด PNU Channel
 • หรือเลือกที่ “อ่านข่าวทั้งหมด” จะมีรายละเอียดข่าวสารต่างๆ โดยสามารถอ่านเป็นหมวดไว้ด้านบน

ข่าวสารและกิจกรรม

Link : https://www.pnu.ac.th/category/news-th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ “ข่าว มนร.”
 • มีรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่นี่

PNU E – Book

Link : https://www.pnu.ac.th/pr-e-book/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ “PNU E – Book ”
 • ท่านสามารถเลือก ปี พ.ศ. เพื่อดูเอกสาร
 • หรือหากอยากดูเอกสารทั้งหมด สามารถเลือกปุ่ม E-Book ทั้งหมด
 • ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการแจกให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

MORENARA NEWS

Link : https://www.pnu.ac.th/morenara-news/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ MORENARA  NEWS
 • เป็นจดหมายข่าวที่สำคัญ

มนร.ในสื่อ

Link : https://www.pnu.ac.th/pnu-news-agency/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกที่ มนร.ในสื่อ
 • เป็นแหล่งสำหรับการรวบรวมข่าวสารของ มหาวิทยาลัยฯ จากสื่อต่างๆ ทั่วโลก

PNU RADIO

Link : https://www.pnu.ac.th/pnu-radio-online/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • เลือกหมวด PNU RADIO เพื่อฟังวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • เลือกที่ Logo PNU Radio จะนำเข้าไปยังหน้าสถานีวิทยุ

PNU CHANNEL

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าว มนร.PNU NEWS”
 • เลือกหมวด PNU CHANNEL
 • เพื่อเข้าชมคลิป/วีดิโอ/พรีเซ็นต์ ในกิจกรรมต่างๆ

มีทั้งหมด 2 รายการ

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง Chat Facebook ในมุมขวาหน้าเว็บไซต์
 • โดยสามารถ แชทกับเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้

Q & A

Link : https://www.pnu.ac.th/forums/forum/%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ เลือกหัวข้อ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
 • เลือก “Q&A”

มีทั้งหมด 5 รายการ

Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 


Line Add

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 


Instagram

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ
 • เลือกสัญลักษณ์ IG  ไอคอนสีชมพู
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://www.instagram.com/pr.pnu/

Youtube

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ
 • เลือกสัญลักษณ์ YouTube  ไอคอนสีแดง
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://www.youtube.com/user/pnuradionara

Twitter

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดจอ
 • เลือกสัญลักษณ์ Twitter  ไอคอนรูปนกสีฟ้า
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://twitter.com/pr_pnu

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนปฎิบัติราชการประจำปี

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/o10-2.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือก “2565”
 • เลือก แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2565
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสาร

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3.%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-1.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการประจำปี”
 • เลือก “2565”
 • เลือก  รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสาร

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-12-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A-64-.pdf

รายละเอียด 


เล่มรายงานประจำปี E-Book

Link : http://online.anyflip.com/bglh/hnfy/mobile/index.html

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “PNU E-Book”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก “รายงานประจำปี 2564

มีทั้งหมด 7 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

Link : https://www.pnu.ac.th/general/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองกลาง”
 • เลือก “คู่มือ” สามารถดาวน์โหลดขู้อมูลคู่มือการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงาน กองส่งเสริมและงานทะเบียน

Link : http://academic.pnu.ac.th/index.php/2015-09-04-09-15-05

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกเมนูด้านข้างซ้าย “ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่างๆ”

คู่มือบริหารงานวิจัย

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน “ศูนย์ข้อมูล” ไปที่ “คู่มือบริหารงานวิจัย”
 • จะปรากฎคู่มือหลายคู่มือให้เลือก

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-22%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-New-GFMIS-Thai22.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองคลัง”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “คู่มือ”
 • เลือก “ขั้นตอนการปฎิบัติงานเรื่อง การเบิกจ่าย

ขั้นตอนการขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/1-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “การขอตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ”
 • เลือก “ขั้นตอน”
 • เลือก “ขั้นตอนการขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ”

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/doc05315520220426120038.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน”
 • เลือก “ขั้นตอน”
 • เลือกไฟล์ “ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่ง”

ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “เอกสารเผยแพร่”
 • เลือกไฟล์ “ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ”

มีทั้งหมด 5 รายการ

คู่มือการปฏิบัติการให้บริการ

Link : http://academic.pnu.ac.th/index.php/2015-09-04-09-15-05

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกเมนูด้านข้างซ้าย “ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่างๆ

คู่มือการเขียนตำรา

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน ไปที่ “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริการงานวิจัย”
 • เลือก คู่มือการเขียนตำรา

คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษา เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา

Link : http://academic.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกหน้าหลัก “ข่าวการศึกษา”
 • เลือก “คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษาฯ

ขั้นตอนการขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_compressed.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “E-Service”
 • ไปที่ “ระบบขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์”
 • เลือก “คู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์”
 • จะปรากฎขั้นตอนและคู่มือการใช้งานระบบการบริการด้านประชาสัมพันธ์

คู่มือการขอใช้งานบริการด้านสารสนเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “E-Service”
 • ไปที่ “ระบบขอใช้บริการงานสารสนเทศ”
 • เลือก “คู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการงานสารสนเทศ”
 • จะปรากฎขั้นตอนและคู่มือการใช้งานระบบขอใช้บริการงานสารสนเทศ

มีทั้งหมด 2 รายการ

ข้อมูลสถิติ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “งานประชาสัมพันธ์”
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • เลือก “ปี 2565”
 • จะมีรายละเอียดข้อมูลสถิติของการใช้บริการ งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ

สถิติการให้บริการนักศึกษา

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA1-2%E0%B8%9B%E0%B8%B565-15.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “นักศึกษา”
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • เลือก “สถิติการให้บริการนักศึกษา งานทะเบียนกลาง”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก ตารางสรุปการให้บริการไตรมาส1-2 ปี65

มีทั้งหมด 1 รายการ

ความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A6%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ ที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อมูลสถิติ”
 • เลือก “งานประชาสัมพันธ์”
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • เลือก “ปี 2565”
 • จะมีรายละเอียดข้อมูลสถิติของการใช้บริการ งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการหอพัก

Link : https://docs.google.com/document/d/1Ikliz3nKsPN6t36-gbcq4O5_MJcMUyEO/edit

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

Link : https://www.pnu.ac.th/e-service/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือกเมนู “E-Service”
 • เป็นการรวมระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • โดยจะมีการแบ่ง E-Service ตามสถานภาพของผู้ใช้งาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/o18-1.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”
 • เลือก “2565”
 • เลือก แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3.%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-1.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/o20.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”
 • เลือก “2564”
 • เลือก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เล่มรายงานประจำปี 2564

Link : http://online.anyflip.com/bglh/hnfy/mobile/index.html

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “PNU E-BOOK”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก “รายงานประจำปี 2564
 • ไปหน้า 38-45 เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ

มีทั้งหมด 1 รายการ

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/purchase-th/%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาล่างสุดที่ บริการสำคัญ
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก “เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565”

มีทั้งหมด 1 รายการ

ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/purchase/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • จะปรากฎประกาศต่างๆ โดยได้แบ่งเป็นหมวดๆ ไว้

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/purchase-th/skr/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-5/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือกเมนู “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
 • เลือก ดูทั้งหมด
 • จะปรากฎ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ทั้งหมด
 • เลือก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2564.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.65-69.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
 • เลือกไฟล์ “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565-2569”

มีทั้งหมด 5 รายการ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.65-69.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
 • เลือกไฟล์ “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565-2569”

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

Link : https://www.pnu.ac.th/news-th/102332/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “ข่าว มนร.”
 • จะปรากฎหน้ารวมข่าวทั้งหมด
 • เลือกหมวด “ข่าวเด่น”
 • พิมพ์ “จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่” ในช่องค้นหาแล้วกด “ค้นหา”
 • จะปรากฎข่าว “จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2548

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2548.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ มนร.”
 • เลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • ไปที่เมนู “ระเบียบ”
 • เลือก พ.ศ. 2548
 • เลือกไฟล์ “ระเบียบฯ กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เน้นการให้ความรู้ด้นการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม SROI”

Link : https://www.pnu.ac.th/news/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b2-13/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “ข่าว มนร.”
 • จะปรากฎหน้ารวมข่าวทั้งหมด
 • เลือกหมวด “ข่าวสาร”
 • พิมพ์ “การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในช่องค้นหาแล้วกด “ค้นหา”
 • จะปรากฎข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย”

Link : https://www.pnu.ac.th/news/16763/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “ข่าว มนร.”
 • จะปรากฎหน้ารวมข่าวทั้งหมด
 • เลือกหมวด “ข่าวสาร”
 • พิมพ์ “สัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม” ในช่องค้นหาแล้วกด “ค้นหา”
 • จะปรากฎข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทย ในกิจกรรม “สัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม”
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

มีทั้งหมด 4 รายการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแบบฟอร์มต่างๆ

Link : https://www.pnu.ac.th/human-resources/#aca

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอฺธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ “การขอตำแหน่งทางวิชาการฯ
 • เลือก หลักเกณฑ์
 • จะปรากฎหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

Link : http://mgt2.pnu.ac.th/morenara/pnuweb/wp-content/uploads/2021/06/2557-5-24.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ”
 • เลือก “ปี 2557”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

Link : http://mgt2.pnu.ac.th/morenara/pnuweb/wp-content/uploads/2021/06/2557-9-20-4.pdf


รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ”
 • เลือก “ปี 2557”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ.2561

Link : http://mgt2.pnu.ac.th/morenara/pnuweb/wp-content/uploads/2021/06/2561-9-16-2.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ”
 • เลือก “ปี 2561”
 • ไปที่ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ.2561

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • ไปที่ “สำนักงานอฺธิการบดี”
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • ไปที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “รายงาน”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564”

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : http://mgt2.pnu.ac.th/morenara/pnuweb/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%952.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือกที่ “คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : http://mgt2.pnu.ac.th/morenara/pnuweb/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%953.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก “มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน”

มีทั้งหมด 3 รายการ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/report-a-complaint/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ไปที่ “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”
 • จะปรากฎหน้า ช่องทางการร้องเรียนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สายตรงอธิการ

Link : https://www.pnu.ac.th/direct-to-president/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “การบริหารงาน”
 • เลือก “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ” 
 • จะปรากฎหน้าการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้เลือกที่ “สายตรงอธิการ

กล่องข้อความถาม-ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยฯ มุมขาวล่าง
 • ช่องทางถามตอบด้านล่างสุดโดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้ (send) และมีการตอบกลับได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9964-65.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 3 รายการ

สายตรงอธิการ

Link : https://www.pnu.ac.th/direct-to-president/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “การบริหารงาน”
 • เลือก “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ” 
 • จะปรากฎหน้าการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้เลือกที่ “สายตรงอธิการ

กล่องข้อความถาม-ตอบ

Link : https://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยฯ มุมขาวล่าง
 • ช่องทางถามตอบด้านล่างสุดโดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้ (send) และมีการตอบกลับได้

แพลตฟอร์มดิจิทัล

Link : https://www.pnu.ac.th

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงสุดด้านล่างมุมซ้าย
 • จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้ Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Line

มีทั้งหมด 5 รายการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/mou-in-the-country/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “ความร่วมมือ”
 • เลือก “หน่วยงานที่ทำความร่วมมือในประเทศ”
 • เลือก “ปี 2565”
 • จะมีข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ สามารถคลิกชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดข่าวสารได้
 • ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

Link : https://www.pnu.ac.th/mou-in-foreign-countries/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับ มนร.”
 • ไปที่ “ความร่วมมือ”
 • เลือก “หน่วยงานที่ทำความร่วมมือในต่างประเทศ”
 • เลือก “ปี 2564”
 • จะมีข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ สามารถคลิกชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดข่าวสารได้
 • ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

โครงการ Kick off การขจัดควาจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Happiness Model คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Link : https://www.pnu.ac.th/news/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b2-14/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “ข่าว มนร.”
 • จะปรากฎหน้ารวมข่าวทั้งหมด
 • เลือกหมวด “ข่าวเด่น”
 • พิมพ์ “Kick off” ในช่องค้นหาแล้วกด “ค้นหา”
 • จะปรากฎข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ Kick off การขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Happiness Model : คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

โครงการ นำร่องการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ

Link : https://www.pnu.ac.th/news/100023/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “ข่าว มนร.”
 • จะปรากฎหน้ารวมข่าวทั้งหมด
 • เลือกหมวด “ข่าวเด่น”
 • พิมพ์ “นวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ” ในช่องค้นหาแล้วกด “ค้นหา”
 • จะปรากฎข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่จัดโครงการนำร่องการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบแม่นยำและเบ็ดเสร็จ ณ สำนักงานเทศบาลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

ร่วมลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำของกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Link : https://www.pnu.ac.th/news/100024/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและสาระความรู้”
 • เลือก “ข่าว มนร.”
 • จะปรากฎหน้ารวมข่าวทั้งหมด
 • เลือกหมวด “ข่าวเด่น”
 • พิมพ์ “ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำของกลุ่มเป้าหมาย” ในช่องค้นหาแล้วกด “ค้นหา”
 • จะปรากฎข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่สำรวจและปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำของกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในพื้นที่ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส”.
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

มีทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศแนวปฎิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf

รายละเอียด 


ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ

Link : https://www.pnu.ac.th/ita-2/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างสุด
 • ไปที่  “ลิ้งที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ITA”
 • เลื่อนลงมาจะเจอกับแบนเนอร์ แสดงนโยบายไม่รับของขวัญ

มีทั้งหมด 4 รายการ

ประชุมผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน

Link : https://www.pnu.ac.th/ita-2/#news

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่  “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565”
 • จะปรากฎ “ข่าวการประชุมผู้บริหารที่มีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

ประชุมใหญ่ ผู้บริหารมอบนโยบายประจำปี 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/news/ita-pnu2022-2/

รายละเอียด 


อธิการบดีนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนง

Link : https://www.pnu.ac.th/ita-2/#news

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565”
 • จะปรากฎ “ข่าวการประชุมผู้บริหารที่มีการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับสินบน

Link : https://www.pnu.ac.th/ita-2/#news

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565”
 • จะปรากฎ “ข่าวประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการรับสินบน
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565.pdf

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

มีทั้งหมด 4 รายการ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/%e0%b8%82%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน”
 • เลือก มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
 • ปรากฎหน้า มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
 • สามารถคลิกเลือก คำสั่งแต่งตั้ง หรือ แนวทางปฏิบัติ เพื่อดูรายละเอียด

การดำเนินการและกิจกรรม เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/ita-2/#news

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการปฎิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริตตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf

รายละเอียด 


รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA-2.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 3 รายการ

การประชุมกำกับติดตามและพิจารณาผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/news/ita-pnu2022/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565
 • เลือกข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการสู่องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยเจตจำนงสุจริต
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

ป้ายรณรงค์ “ร่วมต้านทุจริต ร่วมปลูกจิตสำนึกอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส”

Link : https://www.pnu.ac.th/news/ita-newspr2565/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565
 • เลือกข่าว “มนร. สร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต บริหารงานสู่องค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Link : https://www.pnu.ac.th/news/17939/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565
 • เลือกข่าว “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/26-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2565-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-64-39.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 2 รายการ

สรุปรายงานการดำเนินโครงการและกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565.pdf

รายละเอียด 


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามประกาศฯ

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/26-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2565-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-64-40.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-64-12-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-64-12-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 4 รายการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link : https://www.pnu.ac.th/ita/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • จะมีมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/26-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2565-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-ITA-2563.pdf

รายละเอียด 


ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

Link : http://mgt2.pnu.ac.th/morenara/pnuweb/wp-content/uploads/2021/06/Prakartjet.jpg

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ประกาศเจตจำนงสุจริต”
 • คลิกที่ไฟล์รูป “ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี ฯ

ประชุมกำกับติดตามและพิจารณาผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

Link : https://www.pnu.ac.th/news/17768/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565
 • เลือกข่าว “ประชุมกำกับติดตามและพิจารณาผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดข่าว

มีทั้งหมด 3 รายการ

สรุปรายงานการดำเนินโครงการและกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565.pdf

รายละเอียด 


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : https://www.pnu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA-2.pdf

รายละเอียด 


นายกสภา และอธิการบดี มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์

Link : https://www.pnu.ac.th/news/ita-pnu2022-2/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ “เกียรติแห่ง มนร.”
 • เลือกแบนเนอร์ “คุณธรรมความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก “Integrity and Transparency Assessment: ITA
 • เลือก “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก “ปี 2565”
 • เลือก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมใหญ่มอบนโยบาย “หลักธรรมาภิบาล” แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ฯ
Anupama