ประกาศเจตจำนงสุจริตการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต


มนร.ร่วมปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา

โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ติดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส

ร่วมจัดรายการวิทยุผ่านทางสถานีวิทยุ PNU RADIO 92.25 FM มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

มีทั้งหมด 1 รายการ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/2021-02-15-09-11-57/management-structure


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “โครงสร้างการบริหารงาน

มีทั้งหมด 1 รายการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/2021-02-15-09-11-57/university-administrators


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “การบริหารงาน”
 • เลือกเมนู “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
 • มีรายละเอียดต่างๆ เบอร์โทร, อีเมลล์, สายตรงอธิการ

มีทั้งหมด 1 รายการ

อำนาจหน้าที่

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/authority


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=63

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัยฯ”
 • ไปที่ “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”
 • เลือก “ปีงบประมาณปี2560-2564”
 • เลือก “ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564)

มีทั้งหมด 3 รายการ

ติดต่อมหาวิทยาลัย

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/contact

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ติดต่อมหาวิทยาลัย”
 • แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัย/ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์/ เบอร์โทรศัพท์ภายในองค์กร/แผนที่ตั้ง

ข้อมูลติดต่อหน้าเว็บมหาวิทยาลัย

Link http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ด้านบนแถบสีดำ และด้านล่างสุดของหน้า
 • จะมีข้อมูลแสดงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail

แพลตฟอร์มดิจิทัล

Link http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • แถบสีดำบนเมนู จะมีสัญลักษณ์ ดังนี้
 • Facebook / Line / Instargram / Youtube

มีทั้งหมด 1 รายการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

Link

http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu


รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือกที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจากเมนูใน “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

มีทั้งหมด 4 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ Hot News

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่กลางจอ ตรงหมวดเนื้อหา “ข่าวประชาสัมพันธ์ Hot News
 • เลือกที่ “อ่านข่าวทั้งหมด” มีรายละเอียดข่าวสารต่างๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?Itemid=289

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ “แสดงข่าวทั้งหมด”
 • มีรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

PNU E – Book

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=89

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ “PNU E – Book เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
 • เลือก E-Book ทั้งหมด
 • ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการแจกให้กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

MORNARA NEWS

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=86

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ MORNARA  NEWS
 • เป็นจดหมายข่าว

มีทั้งหมด 2 รายการ

เสนอแนะและร้องเรียน

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/846-q-a?Itemid=545

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างจอ เลือกหัวข้อ “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แจ้งร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat facebook ในมุมขวาหน้าเว็บไซต์

มีทั้งหมด 4 รายการ

Facebook มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Link http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 


Line Add

Link http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 


Instagram

Link http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย “https://www.pnu.ac.th/
 • เลือกสัญลักษณ์ IG  บนเมนูบนสุดของหน้า
 • จะปรากฎเว็บไซต์ https://www.instagram.com/pr.pnu/

Youtube

Link http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • จะมีข้อมูลไฟล์ PDF แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก “รายงานผลการปฎิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก รายงานผลการทำงานรอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ 2563

เล่มรายงานประจำปี E-Book

Link http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=89

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว้บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • ไปที่ PNU E-Book เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • เลือก “รายงานประจำปี 2563

มีทั้งหมด 4 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

Link :http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/general

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองกลาง”
 • เลือก “คู่มือ” สามารถดาวน์โหลดขู้อมูลคู่มือการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

คู่มือและแนวทางการปฎิบัติงาน กองส่งเสริมและงานทะเบียน

Link : http://academic.pnu.ac.th/index.php/2015-09-04-09-15-05

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกเมนูด้านข้างซ้าย “ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่างๆ”

คู่มือบริหารงานวิจัย

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน “ศูนย์ข้อมูล” ไปที่ “คู่มือบริหารงานวิจัย”
 • จะปรากฎคู่มือหลายคู่มือให้เลือก

คู่มืองานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริหารงานวิจัย”
 • เลือก “คู่มืองานวัจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการปฏิบัติการให้บริการ

Link : http://academic.pnu.ac.th/index.php/2015-09-04-09-15-05

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกเมนูด้านข้างซ้าย “ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารต่างๆ

คู่มือการเขียนตำรา

Link : http://ric.pnu.ac.th/RIC/index/RIC/th/RIC/information_fund/document.html

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม”
 • เลือกเมนูด้านบน ไปที่ “ศูนย์ข้อมูล”
 • เลือก “คู่มือบริการงานวิจัย”
 • เลือก คู่มือการเขียนตำรา

คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษา เมนูเพิ่ม/ลดรายวิชา

Link : http://academic.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองส่งเสริมและงานทะเบียน”
 • เลือกหน้าหลัก “ข่าวการศึกษา”
 • เลือก “คู่มือการใช้งานระบบงานบริการนักศึกษาฯ

มีทั้งหมด 1 รายการ

ข้อมูลสถิติ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=133

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ เลือก “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ ข้อมูลสถิติ
 • จะมีรายละเอียดข้อมูลสถิติของการใช้บริการของนักศึกษา และบุคลากร

มีทั้งหมด 4 รายการ

รายงานความพึงพอใจการในการใช้บริการของคณะพยาบาลศาสตร์

Link : http://ns.pnu.ac.th/index.php/2015-09-16-07-58-50/2018-06-01-06-46-10/2021-01-06-14-30-32

รายละเอียด 

 • เข้าเว็ปไซต์ www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “คณะพยาบาลศาสตร์”
 • คลิกเมนูซ้ายมือ “คณะพยาบาลศาสตร์”
 • เลือก “การบริหาร”
 • เลือก “สำนักงานคณบดี”
 • ไปที่ข้อมูลสถิติ จะมีข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการต่างๆ

ความพึงพอใจของผู้บริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=133

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ
 • เลือก “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ “ข้อมูลสถิติ”
 • ไปที่ “นักศึกษา”
 • เลือก ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลความพึงพอใจปี 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=133

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปด้านล่างจอ เลือก “บริการสำคัญ”
 • ไปที่ “ข้อมูลสถิติ”
 • ไปที่ “บุคลากร/นักศึกษา”
 • จะปรากฎการรายงานผลการให้บริการต่างๆ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการคณะเกษตรศาสตร์

Link : http://agri.pnu.ac.th/agri/index.php/component/content/article/21-2562/80-2021-01-20-07-45-49?Itemid=143

รายละเอียด 

 • เข้าเว็ปไซต์ www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “คณะและหน่วยงานภายใน”
 • เลือก “คณะเกษตรศาสตร์”
 • ไปที่ “ITA”
 • เลือก ข้อ 16 จะปรากฎข้อมูลการรายงานสรุปผลของทุกโครงการ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

Link : http://www.pnu.ac.th/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างจอ
 • เลือก “E-Service” เป็นการรวมระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถคลิกเลือกระบบได้

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=69

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”
 • เลือก “ประจำปี พ.ศ. 2564”
 • ไปที่ “แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

มีทั้งหมด 1 รายการ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th 
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่ “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/policy

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “หน่วยงานภายใน”
 • เลือก “สำนักงานอธิการบดี”
 • เลือก “กองนโยบายและแผน”
 • ไปที่แบนเนอร์ “บริการสำคัญ”
 • เลือก “ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่”
 • เลือก รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563

เล่มรายงานประจำปี 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=89

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก PNU E-BOOK เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • เลือก รายงานประจำปี 2563
 • จะปรากฎเล่ม E-Book ไป หน้า 56

มีทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/90-procurement/2021-03-15-04-56-14/742-742?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาด้านล่างเลือกแบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
 • เลือก “แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3”

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/90-procurement/2021-03-15-04-56-14/742-742?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาด้านล่างเลือกแบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่หมวด “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

มีทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=110

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่เลือก แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง”
 • เลือก โครงการต่างๆ จะมีรายละเอียด TOR ราคากลางและเอกสารการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=110

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่เลือก แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จะมีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปี 2563-2564

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/45-procurement/2020-06-30-03-38-07/751-2564?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่ เลือกที่ แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)”
 • เลือก “รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/44-procurement/e-gp/824-2564?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่างไปที่ เลือกที่ แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการ E-GP”
 • เลือก ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (แบ่งตามไตรมาส)

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/14-procurement/2018-10-10-09-27-57/959-2563?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนมาที่ด้านล่าง เลือกที่ แบนเนอร์ “จัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ หมวด “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ไปที่ รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • และเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์“แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เข้าไปที่ “แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน 2564)

มีทั้งหมด 4 รายการ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์“แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เข้าไปที่ “แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวน 2564)

อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (MONARA News)

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/974-21

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • ไปที่ “จดหมายข่าว”
 • ไปที่ “ดูทั้งหมด”
 • ไปที่ ข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในศตวรรษที่ 21

ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2548

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • ไปที่เมนู “ระเบียบ”
 • เลือก ปี 2548
 • เลือก“ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/1026-2021-03-15-03-46-34?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • ไปที่ “จดหมายข่าว”
 • เลือก จดหมายข่าว
 • เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

มีทั้งหมด 4 รายการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแบบฟอร์มต่างๆ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/faculties/officer/hr

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู หน่วยงานภายใน
 • ไปที่ สำนักงานอฺธิการบดี
 • เลือก “กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • เลือก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแบบฟอร์มต่างๆ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ
 • เลือก “ปี 2557”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/ruleofpnu


รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
 • เลือก “ข้อบังคับ
 • เลือก “ปี 2557”
 • ไปที่ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th 
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “แผนบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • เลือก “หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล”
 • มีหลักเกณฑฺ์ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=70

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก แบนเนอร์“แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ไปที่ “รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร”
 • เลือก “รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563”

มีทั้งหมด 3 รายการ

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=82

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • เลือก “เสนอแนะและร้องเรียน
 • ไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวการแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=82

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ”
 • เลือก “เสนอแนะร้องเรียน”
 • ไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือกที่ “คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=82

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • เลือก “เสนอแนะและร้องเรียน
 • ไปที่ “ข้อมูลเกี่ยวการแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องร้องเรียน”

มีทั้งหมด 4 รายการ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=112

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง ไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • จะมีรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนในช่องทางต่างๆ

สายตรงอธิการ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/845-2021-02-11-04-01-57?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “การบริหารงาน”
 • เลือก “คณะผู้บริหาร” อธิการ/สายตรงอธิการ

กล่องข้อความถาม – ตอบ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ด้านล่างมุมขวา ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือ
 • ข้อสงสัยสามารถถามตอบ จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มุมขวาของจอ)

แบบแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/846-q-a?Itemid=545

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง
 • ไปที่หัวข้อ “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “แจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือพฤติมิชอบ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=120

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือก “ข่าวสารและบริการสำคัญ”
 • เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เลือก “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ไปที่ รายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พ.ศ.2564

มีทั้งหมด 3 รายการ

สายตรงอธิการ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/845-2021-02-11-04-01-57?Itemid=144

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงด้านล่างสุด
 • ไปที่หัวข้อ “การแจ้งเรื่องร้องเรียน”
 • เลือก “สายตรงอธิการ”

กล่องข้อความถาม-ตอบ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย  www.pnu.ac.th
 • ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบ
 • จากช่อง chat ในหน้าเพจมหาวิทยาลัยฯ มุมขาวล่าง
 • ช่องทางถามตอบด้านล่างสุดโดยที่สามารถกรอกข้อมูลและกดส่งได้ (send) และมีการตอบกลับได้

LINE ADD PNU

Link : https://timeline.line.me/user/_dXWtRM2P5LR25NqCSaJ_8XDyeSYmKLBmwpoywDc

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th 
 • สัญลักษณ์บนสุด เลือกไอคอน LINE

มีทั้งหมด 3 รายการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/mou/local

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “ความร่วมมือ”
 • ไปที่ ในประเทศ
 • เลือก ข่าวสาร และกิจกรรม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/about-university/mou/foregian

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “ความร่วมมือ”
 • ไปที่ “ต่างประเทศ”
 • เลือก ข่าวสาร และกิจกรรม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

บริการวิชาการ โครงการ 1 วัด 1 มัสยิด

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/972-1-1-1

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เข้าไปที่เมนู เลือก “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก MORNARA NEWS
 • ข่าวการบริการวิชาการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน 1 วัด 1 มัสยิด

มีทั้งหมด 3 รายการ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • เลือก ภาพกิจกรรมคณะผู้บริหารแสดงเจตจำนง

ประกาศเจตจำนงสุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • เลือก แสดงประกาศเจตจำนงสุจริต

ประชุมผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหาร

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/857-completjetjamnong-2

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือก กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงเจตจำนง

มีทั้งหมด 3 รายการ

ประชุมผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/857-completjetjamnong-2

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือก  “ข่าวการประชุมผู้บริหาร เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564”

ประชุมใหญ่ ผู้บริหารมอบนโยบายประจำปี 2564

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/74-mornara-news/1034-2021-03-16-09-01-28

รายละเอียด 

 • เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือกที่ MORNARA  NEWS
 • เป็นจดหมายข่าว  การประชุมใหญ่ ผู้บริหารมอบโนโยบาย“หลักธรรมาภิบาล”

อธิการบดีนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนง

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ข่าวและกิจกรรม

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=67

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกที่เมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เลือกที่ แบนเนอร์ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต”
 • ไปที่ “รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต”
 • เลือก รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

มีทั้งหมด 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ ในการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=67

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • ไปที่ เมนู เลือก “แผนมหาวิทยาลัย”
 • เข้าไปที่แบนเนอร์  “แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ”
 • ไปที่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 • เลือก “มาตรการและแนวปฏิบัติฯ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=112

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือกแบนเนอร์ “ความโปร่งใส”
 • เข้าไปที่ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน” จะมีมาตรการต่าง ๆ

การดำเนินการและกิจกรรม เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ข่าวและกิจกรรม
 • สามารถดูข่าวกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้

มีทั้งหมด 4 รายการ

สร้างจิตสำนึกให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยเจตจำนงสุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/856-completjetjamnong

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าว โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่รับมอบหมายด้วยเจตจำนงสุจริต

การประชุมผู้บริหาร มอบนโยบาย การบริหารงาน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/857-completjetjamnong-2

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส” เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม
 • เลือก ข่าว “การประชุมผู้บริหารฯ

ป้ายรณรงค์ “ร่วมต้านทุจริต ร่วมปลูกจิตสำนึกอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส”

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ แบนเนอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริต มุมด้านขวา จะมีประมวลภาพต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการรณรงค์ ร่วมต้านทุจริต

รายการพิเศษ ““ร่วมต้านทุจริต ร่วมปลูกจิตสำนึกอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส”

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/865-itapnuradio

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ข่าวสารและกิจกรรม
 • “รายการพิเศษ เป็นกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก ต้านทุจริต” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส

มีทั้งหมด 1 รายการ

แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์ “แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต”
 • ไปที่ “แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”
 • เลือก “แผนปฎิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

มีทั้งหมด 1 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามประกาศฯ

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย”
 • ไปที่แบนเนอร์ “แผนขับเคลื่อนการป้องกันทุจริต”
 • เลือก “รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต”
 • ไปที่ “รายงานผลปฏิบัติตามแผน ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือกหมวด “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “รายงานผลการปฏิบัติตามแผน ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต 2563

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=65

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือกหมวด “แผนป้องกันการทุจริต”
 • เลือก “แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์”
 • เลือก “แผนปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต 2563

มีทั้งหมด 4 รายการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=112

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • เลื่อนลงไปด้านล่าง
 • เลือกแบนเนอร์ ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 จะปรากฎ รายงานผลวิเคราะห์คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องการปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • ไปที่ “ITA”
 • ไปที่ การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต

ร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ ข่าวสารและกิจกรรม

มีทั้งหมด 2 รายการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/?option=com_azurapagebuilder&view=page&id=75

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนไปล่างสุด ที่ “บริการสำคัญ”
 • เลือก ITA
 • เลือกแบนเนอร์ “โครงการ/กิจกรรม ตามที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564”
 • จะปรากฎ รายงานผลการปฎิบัติแผนขับเคลื่อนปี 2564 ไตรมาสที่ 1และ2

นายกสภา และอธิการบดี มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์

Link : http://www.pnu.ac.th/th/index.php/en/component/content/article/63-itapnu/859-completjetjamnong-3

รายละเอียด 

 • เข้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnu.ac.th
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง เข้าไปที่แบนเนอร์  “ความโปร่งใส”
 • เลือก ITA
 • ไปที่ “ข่าวสารและกิจกรรม”
 • เลือก ข่าวการประชุมคณะใหญ่มหาวิทยาลัยฯ