ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ด้วย กลไก อว.ส่วนหน้า

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์