MOU โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

มนร.เดินเครื่อง จุดประกายสร้างฝัน กระชับเครือข่ายลุยจ้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถทำงานได้รวมถึงนักศึกษาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยได้กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย จาก 6 อำเภอ ในพื้นที่ 15 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกเคียน ตำบลกะลุวอเหนือ ตำบลลำภู ตำบลจวบ
ตำบลบูกิต ตำบลมะรือโบออก ตำบลภูเขาทอง ตำบลช้างเผือก ตำบลดุซงญอ ตำบลผดุงมาตรตำบลตันหยงลิมอ ตำบลพร่อน ตำบลไพวัน ตำบลเกาะสะท้อน ตำบลโฆษิต โดยมีการจ้างงานรวม 300 อัตรา ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทของกลุ่มผู้ทำงานดังนี้ 1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 รับจำนวน 150 อัตรา 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท รับจำนวน 75 อัตรา 3. บัณฑิตจบใหม่ รับจ านวน 75 อัตรา ผู้ที่ได้รับการจ้างงานเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้กล่าวว่า สำหรับ
โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
มีบัณฑิต ประชาชน นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ถือเป็นตัวชี้วัดได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทำให้บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน รวมถึงนักศึกษามีผลกระทบอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยจึงเร่ง
ดำเนินการโดยให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน ลงพื้นที่วางแผนงานจัด
กิจกรรมโครงการกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต. เทศบาลตำบลตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมยกระดับคุณภาพ
เศรษฐกิจ และสร้างทักษะอาชีพให้กับชุมชนอย่างเต็มกำลัง
สำหรับในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ
หน่วยงานท้องถิ่น เครือข่าย 15 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนต่อไป

    SHARE