MOU 7 ภาคีเครือข่าย

8 มี.ค.66) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ 7 หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการ “พลังสตรีนราธิวาส อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก” เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเป็นการรวมพลังสตรีจากกลุ่มองค์กรสตรีทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส ในการสร้างการรับรู้แนวนโยบายสำคัญต่างๆ การแสดงความเข้มแข็งขององค์กรสตรี ซึ่งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาของสังคม

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการลงนาม MOU ว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายลงมาในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันนี้ (8 มี.ค.66) เป็นการลงนามของ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคสื่อมวลชน และภาคผู้นำศาสนา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่กำหนด

SHARE
Anupama