U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ให้ความรู้ ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ ฉีดวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนะแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน เน้นให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึง การลงพื้นที่สำรวจ คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อคลายข้อสงสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการรับ การฉีดวัคซีน โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีกิจกรรม “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยมีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค อีกทั้งยังมีการ เตรียมความพร้อม ในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยโดยการเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ยังได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค เช่น การแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้น 15 ตำบล ได้แก่ ต.กะลุวอเหนือ, ต.เกาะสะท้อน, ต.โคกเคียน, ต.โฆษิต, ต.จวบ, ต.ช้างเผือก, ต.ดุซงญอ, ต.ตันหยงลิมอ, ต.บูกิต, ต.ผดุงมาตร, ต.พร่อน, ต.ไพรวัน, ต.ภูเขาทอง, ต.มะรือโบออก และต.ลำภู

SHARE
Anupama