เอกสารการประชุม


คณะทำงาน

คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดนราธิวาส

ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

รศ.รสสุคนธ์ แสงมณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

ผศ.ทวี บุญภิรมย์

ประธานคณะทำงาน

ผศ.ปรีชา สะแลแม

รองประธานคณะทำงาน

ยุทธนา พรหมณี

ผอ.วิทยาลัยชุมชน

ดร.นิเมธ พรหมพยัต

หอการค้าจังหวัดนราธิวาส

ผศ.วสันต์ พลาศัย

คณะทำงาน

ผศ.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์

คณะทำงาน

ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง

คณะทำงาน

ผศ.วันชัย แก้วหนูนวล

คณะทำงาน

สาคร ปานจีน

คณะทำงาน

ผศ.ดร.รัชนก ภูวพัฒน์

คณะทำงาน

อลิสา มะเซ็ง

เลขานุการ

นิรุตน์ พรหมพูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นลินี อนรรฆพรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ธนพงษ์ ดอฆอ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนงาน อววน.สื่อวีดีโอออนไลน์


อววน.

Chief Technical officer

หน่วยปฎิบัติการส่วนหน้า อว.จังหวัดนราธิวาส

เอกสารและแบบฟอร์ม

CONTACT US

Chief Technical officer

หน่วยปฎิบัติการส่วนหน้า อว.จังหวัดนราธิวาส

OUR PARTNERS

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารงาน เรามีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อต่อยอดในการบริหารการจัดการ

Anupama