ปฎิทินการรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีคุณธรรมประจำปี 2564

การดำเนินการ

เปิดรับสมัครระบบออนไลน์ admission.pnu.ac.th
และสมัครผ่านทางไปรษณีย์

วันที่ดำเนินการ

1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

22 พฤศจิกายน 2564


สอบสัมภาษณ์

27 พฤศจิกายน 2564


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2 ธันวาคม 2564


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

7 – 9 ธันวาคม 2564 (ออนไลน์)

รอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือเกรดเฉลี่ย

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ / ไปรษณีย์

วันที่ดำเนินการ

9 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

18 มกราคม 2565


สอบสัมภาษณ์

22 มกราคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

25 มกราคม 2565


เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565


เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS

9 กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าศึกษาต่อ

11 กุมภาพันธ์ 2565


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 (ออนไลน์)

 รอบที่ 2 สมัครโควตา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

19 เมษายน 2565


สอบสัมภาษณ์

25 เมษายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

28 เมษายน 2565


เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ผ่าน student.mytcas.com

4 – 5 พฤษภาคม 2565


เข้าสละสิทธิ์ในระบบ TCAS

6 พฤษภาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 พฤษภาคม 2565


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

13 – 15 พฤษภาคม 2565 (ออนไลน์)

รอบที่ 3 สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก

การดำเนินการ

เปิดรับสมัคร

วันที่ดำเนินการ

2 – 10 พฤษภาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 / 18 พฤษภาคม 2565

ครั้งที่ 2 / 24 พฤษภาคม 2565


สอบสัมภาษณ์

27 พฤษภาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2 มิถุนายน 2565


รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

6 – 8 มิถุนายน 2565

รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

การดำเนินการ

เปิดรับสมัครด้วยตนเองหรือผ่านเว็บไซต์ admission.pnu.ac.th 

วันที่ดำเนินการ

25 พฤษภามคม – 5 มิถุนายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6 มิถุนายน 2565


ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65

8 – 9 มิถุนายน 2565


ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 มิถุนายน 2565


รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

13 – 14 มิถุนายน 2565

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ (คณะที่ยังไม่ครบจำนวน)

การดำเนินการ

เปิดรับสมัครด้วยตนเองหรือออนไลน์ admission.pnu.ac.th

วันที่ดำเนินการ

7 – 15 มิถุนายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

16  มิถุนายน 2565


ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65

18 – 19  มิถุนายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

21  มิถุนายน 2565


รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

23 – 24  มิถุนายน 2565

กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลายปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 11 – 22 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

– ยังไม่เปิดรับ –

Sports news Soccer Today