วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรวิชาชีพเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและการกุศลซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม
  • สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  • เผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
  • รักษาผลประโยชน์อันพึงมีให้แก่สมาชิกชมรม
  • ดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์ศราวุธ บุตรมาตา

รองประธานกรรมการ

นาซือเราะ เจ๊ะดอเล๊าะ

เลขานุการ

ฉัตรรัตน์ พัฒนะเดชาวัสส์

เหรัญญิก

อับดุลเลาะฟิตรี บุญชู

ปฎิคม

ฮานีฟาห์ รอเซะ

ฝ่ายทะเบียน

นุรญีฮัน ยูโซ๊ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สุพรรณบัฐ ทวีธรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กูอับดุลมูฮัยย์มิน ยูโซะ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อัลริยะ แวมะแอ

ฝ่ายกิจกรรม

สุรเชษฐ์ พุฒิไพโรจน์

ฝ่ายพัฒนา

นราพงศ์ คงประเสริฐ

ฝ่ายพัฒนา

อับดุลวารีษ โต๊ะยูโซ๊ะ

ฝ่ายประเมินผล

อารอฟัต มาเย๊าะกาเซ๊ะ

ฝ่ายสวัสดิการ

ข่าวกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วีดีโอ

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

4,145+

จำนวนสมาชิก

5626+

ผู้สำเร็จการศึกษา

Come Visit Us!

หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1
กองพัฒนานักศึกษา อาคารเรียนรวม
โทร 063 363 5944


เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
เช้า 08.30 – 12.00 น.
บ่าย 13.00 – 16.30 น.