ค้นหาข่าวสาร

ข่าวการรับสมัคร “นักศึกษา ” มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ลิ้งค์รับสมัครนักศึกษา https://admission.pnu.ac.th/


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

ประกาศรับสมัครเด็กดีปี-65ดาวน์โหลด ใบสมัคร_ประกาศรับสมัครเด็กดีปี-65ดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าถึง : 3,346

หลักสูตร Premium มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หลักสูตร Premium  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมจะก้าวสู่ความหลากหลายทางความคิด เปลี่ยนโอกาสให้เกิดกับกับพื้นที่ชายแดนใต้สู่การเรียนรู้ เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์  และทันสมัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้พร้อมที่จะส่งเสริมทักษะทางสังคม พัฒนาเทคโนโลยีในงานอาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางโดยได้เปิดหลักสูตรช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน   เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกปัจจุบันและ  ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา  2564มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวน  40 …