ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจาย์ สาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564

    SHARE