ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ กองพฒนานักศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

SHARE
Anupama