ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ เพื่อประโยชน์ในทางราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama