โครงการ ปรับปรุงเพดานบริเวณพื้นที่โถงรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama