แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    SHARE