แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการ ปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ข้อ 4. งานปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

    SHARE