แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการ ปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงถนนคอนกรีต หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

    SHARE