แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ (แผนกผู้ป่วยหนัก) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ

SHARE
Anupama