แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาช่างเทคนิคอากาศยาน (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เเละเครื่องมืออากาศยาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ

SHARE
Anupama