แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน (ห้องปฏิบัติการโครงสร้างระบบขับเคลื่อนอากาศยาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ

SHARE
Anupama