แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน (ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama