แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์) คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ

SHARE
Anupama