แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผนกกายภาพบำบัด) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564

    SHARE