แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ

    SHARE