แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โครงการ ปรับปรุงเเละตกเเต่งภายในเเผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Anupama