8. โครงการปรับปรุงเเละตกเเต่งภายในห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น11 อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ปริมาณเเละขอบเขตงาน (TOR)

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

SHARE
Anupama