6. โครงการ ปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

ปริมาณเเละขอบเขตงาน (TOR)

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    SHARE