4.โครงการปรับปรุงอาคารเเละห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส (งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าเเปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

ปริมาณเเละขอบเขตงาน (TOR)

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

SHARE
Anupama