32.โครงการ ปรับปรุงเเละตกเเต่งภายในเเผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 งาน

SHARE
Anupama