16. โครงการ ปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่โถงรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama